Chuyển tới nội dung

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

  • bởi

 

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018:

1) Chương trình làm việc tại Đại hội (Download)

2) Quy chế làm việc Đại hội (Download)

3) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Download)

4) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Download)

5) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Download)

6) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Download)

7) Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 (Download)

8) Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành riêng lẻ (Download)

9) Giấy ủy quyền (Download)

10) Giấy xác nhận dự họp (Download)

11) Phiếu đăng ký phát biểu tại Đại hội (Download)