Chuyển tới nội dung

Thông báo thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty kể từ ngày 20/5/2019

  • bởi

THÔNG BÁO

V/v thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty

Kính gửi:

 – Các cơ quan, đối tác kinh doanh;

 – Quý cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội;

Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan, đối tác và Cổ đông Công ty về việc thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty, cụ thể:

1/ Thay đổi tên gọi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc, theo đó Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

2/ Thay đổi tên gọi chức danh Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc, theo đó Ông Trần Minh Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 20/05/2019.

Vậy, Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội trân trọng thông báo để các các cơ quan, đối tác và Cổ đông Công ty được biết để thuận tiện liên hệ công tác./.

Thông tin chi tiết, Quý cơ quan, đối tác và Cổ đông Công ty vui lòng xem tại đây: 

TB thay đổi tên gọi chức danh người quản lý