Chuyển tới nội dung

Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu