Chuyển tới nội dung

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức lần 1 năm 2020 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021