Chuyển tới nội dung

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  • bởi

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1/ Thông báo mời họp

2/ Nội dung và chương trình họp

3/ Quy chế tổ chức Đại hội

4/ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024

5/ Giấy xác nhận dự họp

6/ Giấy ủy quyền dự họp

7/ Đơn đề cử thành viên HĐQT

8/ Đơn đề cử thành viên BKS

9/ Mẫu Sơ yếu lý lịch

10/ Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2020

12/ Tờ trình BC tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

13/ Tờ trình Phương án PPLN 2019, kế hoạch PPLN năm 2020

14/ Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020

15/ Tờ trình Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020

16/ Tờ trình Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm BCTC năm 2020

17/ BB hop ĐHĐCĐ 2020

18/ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020

 

Tải tài liệu tại đây