Chuyển tới nội dung

Phê duyệt ý tưởng Kaizen

[confirm_kaizen_shortcode]

Tổng số ý tưởng được phê duyệt: [count_kaizen_shortcode]

RD: [count_kaizen_team_shortcode bp=”RD”]

Quản lý chất lượng: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Quản lý chất lượng”]

Kế hoạch: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kế hoạch”]

Tổ chức hành chính: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Tổ chức hành chính”]

Tài chính kế toán: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Tài chính kế toán”]

Kho vận (Nhà máy): [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kho vận (Nhà máy)”]

Xưởng vi sinh: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Xưởng vi sinh”]

Xưởng sản xuất: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Xưởng sản xuất”]

Cơ điện: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Cơ điện”]

Kinh doanh OTC: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh OTC”]

Kinh doanh ETC Hà Nội: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh ETC Hà Nội”]

Kinh doanh PS: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh PS”]

Kế toán CN Hà Nội: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kế toán CN Hà Nội”]

Thầu-Công nợ: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Thầu-Công nợ”]

Kho vận – CN Hà Nội: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kho vận – CN Hà Nội”]

Hành chính-CN Hà Nội: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Hành chính-CN Hà Nội”]

Truyền thông Marketing: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Truyền thông Marketing”]

IT: [count_kaizen_team_shortcode bp=”IT”]

Kinh doanh ETC HCM: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh ETC Hồ Chí Minh”]

Kinh doanh OTC HCM: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh OTC Hồ Chí Minh”]

Kinh doanh PS HCM: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh PS Hồ Chí Minh”]

Hành chính Hồ Chí Minh: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Hành chính Hồ Chí Minh”]

Kinh doanh ETC Đà Nẵng: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh ETC Đà Nẵng”]

Kinh doanh OTC Đà Nẵng: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Kinh doanh OTC Đà Nẵng”]

Hành chính Đà Nẵng: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Hành chính Đà Nẵng”]

Nhân viên giao hàng: [count_kaizen_team_shortcode bp=”Nhân viên giao hàng”]