Chuyển tới nội dung

Nhà máy

Công nghệ

Bag on Valve

Công nghệ

Form - Fill - Seal

Dây chuyền sản xuất

Nang mềm

Dây chuyền sản xuất

Viên đặt

Dây chuyền khác

Softbag, Inhaler, ...

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Hà Bình Phương, Văn Bình, Thừng Tín, 
Hà Nội

Số điện thoại: 18006357